විනය ලෞකික ගුණ

ලෞකික ගුණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා