ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් නිර්මානය කිරීම සහ නිර්මානය වීම

නිර්මානය කිරීම සහ නිර්මානය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා