දාන කථා බුදුන් වහන්සේට දෙන අවසාන දානය

බුදුන් වහන්සේට දෙන අවසාන දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා