විනය නෙයිය අර්ථ

නෙයිය අර්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා