නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය පානාතිපාතා,අදත්තාදානා,කාමමිචිචාචාරා,මුසාවාදා

පානාතිපාතා,අදත්තාදානා,කාමමිචිචාචාරා,මුසාවාදා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close