නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය තිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං

තිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close