භාවනාවසමාධි ලෝකෝත්තර සමාධි

ලෝකෝත්තර සමාධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close