විනය ව්‍යංග අර්ථ

ව්‍යංග අර්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා