විනය ඇවැතට වැටීම සහ නැගීම

ඇවැතට වැටීම සහ නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා