ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගතියට අනුව රුව

ගතියට අනුව රුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා