ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මහ පොලවට තදින් බැදීම

මහ පොලවට තදින් බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා