නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය වතුරාර්ය සත්‍යය තර්ක කර වෙනස් කළ නොහැක

වතුරාර්ය සත්‍යය තර්ක කර වෙනස් කළ නොහැක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close