නිවන් මග තර්ක කරල වෙනස්කරන්න බෑ

තර්ක කරල වෙනස්කරන්න බෑ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close