නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම

විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close