විනය කුඩා අනුකුඩා ශික්ෂා

කුඩා අනුකුඩා ශික්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා