දාන කථාපූජා යාව කාලික

යාව කාලික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා