විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහරතන සූත්‍රය නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්තී

නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්තී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා