නිවන් මග කළණ වැට

කළණ වැට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close