ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා