නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ස්පර්ශ දනී, සමුදය නිරෝධය මාර්ගය දනී

ස්පර්ශ දනී, සමුදය නිරෝධය මාර්ගය දනී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close