ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සිය දිවි නසා ගැනීම

සිය දිවි නසා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා