අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි පංචද්වාර චිත්ත වීථි

පංචද්වාර චිත්ත වීථි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close