නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය අඤ්ඤත් තස්සාමීතී ඉන්ද්‍රිය

අඤ්ඤත් තස්සාමීතී ඉන්ද්‍රිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close