නිවන් මග මුල මැද අග යහපත්

මුල මැද අග යහපත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close