විනය අධි ශීල ශික්ෂා

අධි ශීල ශික්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා