දාන කථාපූජා ඖෂදීය ක්‍රමයක්

ඖෂදීය ක්‍රමයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා