දාන කථාපූජා විශබීජ නාශකයක්

විශබීජ නාශකයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා