නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ජරා මරන, හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය

ජරා මරන, හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close