භාවනාවසමාධි ක්ෂණික සමාධි

ක්ෂණික සමාධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close