ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් පත්තිරිප්පුව

පත්තිරිප්පුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා