නිවන් මගනිවන නිවනට හේතුවන සිතුවිලි ක්‍රියා වදන්

නිවනට හේතුවන සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close