ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෞකික විද්‍යා

ලෞකික විද්‍යා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා