අභිධර්මය මනංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති මනෝ විඤඤාණං

මනංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති මනෝ විඤඤාණං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා