අභිධර්මය පුරේජාත - ඇස රූප

පුරේජාත - ඇස රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close