අභිධර්මය ලක්ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන, පදට්ඨාන

ලක්ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන, පදට්ඨාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close