අභිධර්මයචෛතසික පාප චේතනා ඇතිවීම

පාප චේතනා ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close