ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කුලුඳුල් භාවය

කුලුඳුල් භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා