විනය සම්මත වත

සම්මත වත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා