භාවනාවමෙත් සිත මහා කරුණාව

මහා කරුණාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close