දාන කථාපූජා දීප- ආලෝකය

දීප- ආලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා