නිවන් මගරූපස්කන්දය අතීත අනාගත වර්ථමාන රූපස්කන්ධය

අතීත අනාගත වර්ථමාන රූපස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close