නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය කාමය දැනගනි (හේතුව, නිරෝධය, මාර්ගය දැනගනි)

කාමය දැනගනි (හේතුව, නිරෝධය, මාර්ගය දැනගනි) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close