නිවන් මගනිවන දම්සක් පැවතුම් දේශනා කල ස්ථානය

දම්සක් පැවතුම් දේශනා කල ස්ථානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close