නිවන් මගනිවන බුදුවූ ස්ථානය

බුදුවූ ස්ථානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා