නිවන් මගනිවන දැක පහන් සංවේගය ඇවීමට හේතුවන කාරනා හතර

දැක පහන් සංවේගය ඇවීමට හේතුවන කාරනා හතර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close