ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්වචනයෙන් කරන අකුසල් මුසාවාද, පරුෂාවාච, පිසුනාවාච, සම්ප්‍රප්ප්‍රලාප

මුසාවාද, පරුෂාවාච, පිසුනාවාච, සම්ප්‍රප්ප්‍රලාප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා