ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් වචනයෙන් කරන අකුසල්

වචනයෙන් කරන අකුසල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close