ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් දස අකුසල චේතනාවෙන් වෙන්වීම

දස අකුසල චේතනාවෙන් වෙන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close