නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ඉච්චත්වයට හා වීම

ඉච්චත්වයට හා වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close