නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය - දුක්ඛ නිරෝධය සහ නිරෝධ මාර්ගය

ධර්මය - දුක්ඛ නිරෝධය සහ නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close